در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

قزوین / قزوین

همایش ملی آمایش علم و فناوری ملی 16231 نمایش

زمان برگزاری : 2 آذر 1396 زمان اتمام : 2 آذر 1396
برگزار کننده : پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره).
تغییرات سریع و گستردۀ محیطی، نظام­های سنّتی برنامه ریزی و مدیریت را با چالشهای فراوانی مواجه ساخته است. برنامه ریزی مبتنی بر آمایش به عنوان راهی برای غلبه بر این چالشها و بیرون کشیدن فرصت ها از دل تهدیدها شناخته می شود. از این رو آمایش سرزمین به دلیل انعطاف پذیری در برابر بدیل­های متغیّر آینده، با استقبال روز افزونی از طرف دولت ها و سازمان ها روبرو شده است.

وب سایت : www.sp-st.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 مهر 1396
آدرس دبیرخانه : قزوین - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) پژوهشکده اینده پژوهی - دفتر پژوهشکده
محل برگزاری : قزوین - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
شماره تلفن تماس : 02833901733
شماره فکس :
ایمیل : info@sp-st.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 8 آبان 1396
محور ها : 1. رهیافت آینده نگاری به آمایش علم و فناوری .
- نقش آینده نگاری در بهبود فرآیند آمایش علم و فناوری.
- کاربرد آینده نگاری در توسعه منطقه ای علم و فناوری.
2. آموزش عالی و ارتقاء ظرفیت های منطقه ای توسعه علم و فناوری .
- کاربرد آمایش آموزش عالی در آمایش علم و فناوری.
- آمایش علم و فناوری از منظر برنامه ریزی توسعه آموزش عالی.
- نقش و جایگاه تشکل های علمی در آمایش علم و فناوری
- نقش و جایگاه مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در آمایش علم و فناوری.
- رویکرد دانشگاه های نسل سوم به توسعه منطقه ای علم و فناوری
3. مدل های مدیریت پژوهشی و مکان یابی استقرار و پراکنش مراکز پژوهشی مبتنی بر مزیت های منطقه ای.
- مدل های مدیریت پژوهشی مبتنی بر مزیت های منطقه ای رشد علم و فناوری.
- مدل ها و روش های نیاز سنجی پژوهشی منطقه ای.
- رویکرد استراتژیک به آمایش علم و فناوری.
- بستر های نهادی و سازمانی توسعه منطقه ای علم و فناوری.
- مدل های مکان یابی استقرار و پراکنش مراکز پژوهشی مبتنی بر مزیت ها و شرایط جغرافیایی و محیطی.
4. پیوند آمایش و آینده نگاری علم و فناوری.
- بهره گیری از نظریه ها و روش های آینده نگاری در آمایش علم و فناوری.
- کاربرد مدل ها و روش های آمایشی در آینده نگاری علم و فناوری.
5. سیاستگذاری علم و فناوری مبتنی بر فرصت ها و قابلیت های منطقه ای.
- کاربرد سیاستگذاری علم و فناوری در آمایش علم و فناوری.
- سیاستگذاری علم و فناوری مبتنی بر رویکرد توسعه منطقه ای .
6. تجربیات موفق در آمایش علم و فناوری.
- موفقیت ها و شکست ها در آمایش علم و فناوری در عرصه ملی و بین المللی.
- چالش های آمایش علم و فناوری و ارائه راهکارها.
- بررسی و مطالعه اسناد آمایش علم و فناوری.
- الزامات و مولفه های اساسی در تدوین سند آمایش علم و فناوری در سطح ملی و منطقه ای.
- ارایه تجربیات مناطق ویژه علم و فناوری کشور ( کریدورهای علم و فناوری ) در پیوند با آمایش علم و فناوری
7. ابعاد، بسترها،زمینه ها و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی توسعه منطقه ای علم و فناوری .
- بسترهای اجتماعی آمایش علم و فناوری.
- زمینه های فرهنگی توسعه منطقه ای علم و فناوری.
- موانع اجتماعی و فرهنگی توسعه منطقه ای علم و فناوری.
- پیامدهای فرهنگی و اجتماعی توسعه منطقه ای علم و فناوری.
8. خلاقیت و نوآوری در آمایش علم و فناوری.
- جایگاه نظام نوآوری در توسعه منطقه ای علم و فناوری.
- کاربرد چرخه نوآوری در آمایش علم و فناوری.
9. نظریه ها و روش های نوین آمایشی در حوزه علم و فناوری.
- کاربرد نظریه ها، مدل ها و روش های آمایش سرزمین در حوزه علم و فناوری.
- نقش مطالعات آمایشی در توسعه پایدار و متوازن منطقه ای علم و فناوری.
- مدل سازی ریاضی در آمایش علم و فناوری.
- رویکرد های برنامه ریزی منطقه ای در ارتقاء تولید علم و فناوری .
- نقش مطالعات میان رشته ای در توسعه علم و فناوری و آمایش سرزمین.
10. اقتصاد دانش بنیان و توسعه منطقه ای علم و فناوری.
- ابعاد و بسترهای اقتصادی آمایش علم و فناوری.
- جایگاه آمایش علم و فناوری در بهبود برنامه های توسعه .

طبقه بندی ها : مدیریت و مالی ، جغرافیا ،


همایش ملی آمایش علم و فناوری