در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه
3 کنفرانس یافته شده (برگه 1 از 1)

دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق ملی 10781 نمایش

دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق ، تیر 1397 در کازرون برگزار خواهد شد.

دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق،کامپیوتر و مهندسی پزشکی ملی 5981 نمایش

دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق،کامپیوتر و مهندسی پزشکی، تیر 1397 در کازرون برگزار خواد گردید.

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی ملی 11799 نمایش

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی 14 و 15 تیر 1396 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون برگزار خواهد شد.

برگه 1 از 1