در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی ملی 20103 نمایش

زمان برگزاری : 17 اسفند 1396 زمان اتمام : 17 اسفند 1396
برگزار کننده : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مستندنگاری، حفظ، نگهداری و بازسازی میراث طبیعی و فرهنگی و همچنین حریم آنها جزء وظایف مهم مردم و دولت به شمار می رود و رعایت موازین آن، برای مدیریت و اجرای طرح های عمرانی الزامیست. نقشه های دقیق مهندسی، مبنای عملیات نگهداری، شناسایی، بازسازی و تهیه آرشیو ملی میراث طبیعی و فرهنگی قرار می گیرند. امروزه با رشد سریع شهرنشینی و گسترش فناوریهای نوین که ساخت و ساز را تسریع و تسهیل نموده اند، توجه بیشتر به شناسایی و نگهداری آثار طبیعی و تاریخی اهمیت یافته است.

وب سایت : dnch.srttu.edu
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 دی 1396
آخرین مهلت ثبت نام : 30 بهمن 1396
آدرس دبیرخانه : تهران - لویزان، دانشگاه شهید رجایی، دانشکده مهندسی عمران
محل برگزاری : تهران - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
شماره تلفن تماس : 0212297001
شماره فکس : 02122970011
ایمیل : NCHD@srttu.edu
زمان اعلام نتایج داوری : 15 بهمن 1396
محور ها : کاربردهای دورکاوی (فتوگرامتری و سنجش از دور) در زمینه اندازه سنجی، کالبدشناسی و پایش محیط زیست و میراث فرهنگی
سنجنده ها و فناوری های نوین برای مستند نگاری میراث طبیعی و فرهنگی
مدلسازی و پردازش داده های دورکاوری در زمینه میراث طبیعی و فرهنگی
نگهداری، پایش و باز زنده سازی میراث طبیعی و فرهنگی
حریم و چشم انداز میراث طبیعی و فرهنگی
کاربرد تجسم مجازی و واقعیت افزوده در ثبت میراث طبیعی و فرهنگی
مستند نگاری برای ثبت ملی و ثبت جهانی
آشکار سازی تغییرات میراث طبیعی و فرهنگی
آیین و فرهنگ در زمینه میراث طبیعی و فرهنگی نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی