در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

گلستان / گرگان

نخستین همایش ملی کاربرد رویکرد تاریخ انگاره در مطالعات قرآنی ملی 24474 نمایش

زمان برگزاری : 16 اسفند 1396 زمان اتمام : 16 اسفند 1396
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
نخستین همایش ملی کاربرد رویکرد تاریخ انگاره در مطالعات قرآنی ، 16 اسفند 1396 در گرگان و به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان برگزار خواهد شد.

وب سایت : conference.gorganiau.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 1 بهمن 1396
آدرس دبیرخانه : استان گلستان- گرگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
محل برگزاری : گرگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
شماره تلفن تماس : 01732153432
شماره فکس : 01732153431
ایمیل : HIQS@gorganiau.ac.ir
محور ها : الف) مبانی نظری تاریخ انگاره
روش‌شناسی مطالعات تاریخ انگاره
گونه‌های تغییر و روابط معنایی در مطالعات تاریخ انگاره
امور یا روابط تاثیر گذار در شکل‌گیری انگاره‌ها
تاریخ انگاره به مثابه مطالعه‌ای میان‌رشته‌ای
ارتباط تاریخ انگاره با دانشهای پشتیبان چون تاریخ، زبان شناسی، معناشناسی، مطالعات فرهنگی و ...
مقایسۀ انگاره‌های دیرپا و زودتغییر
نقدهای وارد بر رویکرد تاریخ انگاره
ب) روش‌شناسی کاربرد تاریخ انگاره در مطالعات اسلامی
نگرشهای تاریخی و فراتاریخی عالمان مسلمان به انگاره‌ها
دانشهای مرتبط با شناسایی و مطالعۀ انگاره‌های اسلامی
روشهای کاربردی و عملی برای مطالعۀ تاریخ انگاره‌های اسلامی
پ) بازشناسی انگاره‌های اسلامی
انگاره‌های عبادی، حقوقی، آیینی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، اسطوره‌ای، و ... در قرآن کریم
مطالعۀ موردی تحول انگاره‌ها از عصر پیش از اسلام تا دوران اسلامی
انگاره‌های ابداعی و تأسیسی قرآن کریم
انگاره‌های مندرج در میراث حدیثی جهان اسلام
انگاره‌های قرآنی در اعصار بعدی فرهنگ و تمدن اسلامی
تحولات سیاسی اجتماعی جهان اسلام و اثر آن بر تحول انگاره‌ها در صدر اسلام
نقش فرهنگهای همجوار در تحول انگاره‌های اسلامی
از مطالعات نوآورانۀ دیگر نیز که در ذیل محورهایی مشابه و همراستا با هدف همایش بگنجند، استقبال خواهد شد.نخستین همایش ملی کاربرد رویکرد تاریخ انگاره در مطالعات قرآنی