در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

نخستین کنفرانس ملی مهارت آموزی کارکنان وظیفه (سربازان) ملی 28723 نمایش

زمان برگزاری : 19 اردیبهشت 1397 زمان اتمام : 19 اردیبهشت 1397
برگزار کننده : پژوهشکده مطالعات فناوری وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. ارتش جمهوری اسلامی ایران. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
نخستین کنفرانس ملی مهارت آموزی کارکنان وظیفه (سربازان) ، اردیبهشت 1396 به میزبانی پژوهشکده مطالعات فناوری وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار خواهد شد.

وب سایت : confsarbazmaher.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 اسفند 1396
آدرس دبیرخانه : تهران،خیابان ستارخان، خیایان یکم دریان نو، پژوهشکده مطالعات فناوری کد پستی:1455693415
محل برگزاری : تهران
شماره تلفن تماس : 02166500065
شماره فکس :
ایمیل : info@confsarbazmaher.ir
محور ها : 1- سیاسی، فرهنگی، اجتماعی
توسعه جذابیت، نشاط و مهارت سربازان، الزامات قانونی و نقاط قوت و ضعف قوانین
افزایش جذابیت در جامعه و نشاط دوره خدمت سربازی، رویکردها و روش ها
ارتقاء مهارت آموزی در سربازی، الزامات، روش ها و راهکارها
مهارت اندوزی سربازان و توسعه فرهنگی، اجتماعی کشور
مهارت آموزی سربازان و ارتقاء امنیت ملی
2- علمی - آموزشی
مهارتهای قابل آموزش در دوره سربازی، مبتنی بر نیاز بازارکار فعلی و آینده
جایگاه فناوری های نوین در ارتقای کیفیت مهارت آموزی سربازان
آموزش کارآفرینی در دوران سربازی، الگوها و روش ها
رابطه مهارت آموزی با اشتغال، رویکردها و الزامات
3- اقتصادی، اشتغالی
الزامات و سازوکارهای رصد شغلی سربازان مهارت آموخته در بازارکار
نقش مهارت آموزی سربازان در توسعه و بهره ور شدن اقتصاد کشور
فرصتهای کارآفرینی در دوران سربازی، الزامات اقتصادی و شغلی
فرصت های دوران خدمت سربازی و رفع چالشهای اقتصادی کشور
سازوکارهای تشویقی و انگیزشی در توسعه مهارت آموزی سربازاننخستین کنفرانس ملی مهارت آموزی کارکنان وظیفه (سربازان)