در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

گلستان / گرگان

دومین همایش منطقه ای کارورزی، توسعه شایستگی های حرفه ای ملی 23114 نمایش

زمان برگزاری : 24 اردیبهشت 1397 زمان اتمام : 24 اردیبهشت 1397
برگزار کننده : دانشگاه فرهنگیان
بدون شک دانشگاه ها با توجه به رسالت مهم علمی " آموزش، توزیع و تولید علم " اولین جایگاه را در بین نهادهای علمی، دارا میباشند.در بین دانشگاه های موجود در کشور تنها دانشگاهی که رسالت تربیت دانشجویانی را دارد که غایت آن تربیت معلمانی است توانا -در جهت تعلیم و تربیت و پرورش نسل های آینده - دانشگاه فرهنگیان میباشد.لذا کار در عمل و ورزیدگی در کار از مهمترین اهداف تربیتی و آموزشی دانشگاه فرهنگیاناست. یکی از راه های ارتقاء علمی و کیفی این دانش و همچنین توانمندسازی دانشجومعلمان در زمینه کارورزی، عرضه و به اشتراک گذاری دانش و تجربیات کارورزی و روزآمدسازی دانش افراد توسط این اشتراک گذاری و سعی در شناسایی و تولید آن و همچنین به چالش کشاندن دانشجومعلمان، اساتید و مدرسین دانشگاه فرهنگیان و کلیه متخصصانی می باشد که دغدغه آنها ارتقاء سطح کیفی و علمی دانشگاه فرهنگیان و در نهایت ارتقاء کیفیت آموزش در آموزش و پرورش می باشد. این اهداف عملی نخواهد شد مگر در قالب همایش ها و کنفرانس ها و نشست های علمی .

وب سایت : karvarzi2pikhg.te.cfu.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 21 بهمن 1396
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 فروردین 1397
آدرس دبیرخانه : گرگان - خیابان شهید باهنر روبه روی بیمارستان فلسفی - دانشگاه فرهنگیان،پردیس امام خمینی (ره) خواهران
محل برگزاری : گرگان - دانشگاه فرهنگیان پردیس امام خمینی(ره)
شماره تلفن تماس : 01732367909
شماره فکس :
ایمیل : Pikhg.conference@gmil.com
محور ها : آسیب شناسی دوره های کارورزی در ایران
بررسی وضعیت نظام کارورزی در ایران و سایر کشورها
بررسی فرصت ها و چالش های کاروزی
نقش کارورزی در بروز خلاقیت های حرفه ای
راه کارهای کیفیت بخشی به آموزش مهارت های حرفه ای
تاثیر کارورزی در رشد تجاری سازی دانش
محور های فرعی( الف) :
1. آسیب ها، چالش ها، افق ها و چشم اندازها در اجرای درس کارورزی
2. نقش مدرسه و آموزش و پرورش در کیفیت اجرای درس کارورزی
3.نقش روایت پژوهی در توانمندسازی و بروز خلاقیت های حرفه ای دانشجومعلمان در درس کارورزی
4. نقش کنش پژوهشی در توانمندسازی و بروز خلاقیت حرفه ای دانشجو دانشجومعلمان در درس کارورزی
5.نقش درس پژوهی در توانمندسازی و بروز خلاقیت های دانشجومعلمان در درس کاروزی
6.نقش تعاملی استادان راهنما، دانشجومعلمان و مدرسه در اجرای مطلوب درس کارورزی
7. میزان انطباق محتوای آموزشی درس کارروزی با مهارتهای حرفه ای معلمان در مدرسه
8. راهکارهای ارتقا مهارتهای تخصصی استادان درس کارورزی
9.مقایسه کارورزی های قدیم و جدید در مهارتهای حرفه ای دانشجومعلمان
10.کارورزی و مدارس چندپایه و مختلط
11. کاروزی و چالشهای پیش روی رشته های دبیری دانشگاه فرهنگیان
12. نقش کارورزی و خودباوری و خودسازی دانشجومعلمان
13.کارورزی و توانمندسازی حرفه ای با رویکرد آینده پژوهی
14.بررسی و مقایسه تطبیقی درس کارورزی در ایران و کشورهای دیگر
محورهای فرعی (ب) :
تجربه های دانشجویان، تجربه ها وکاربردخاص آن درکارورزی (1،2،3،4)دومین همایش منطقه ای کارورزی، توسعه شایستگی های حرفه ای