در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

زنجان / زنجان

اولین کنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی ایران بین المللی 13613 نمایش

زمان برگزاری : 5 شهریور 1397 زمان اتمام : 6 شهریور 1397
برگزار کننده : دانشگاه زنجان. پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی. انجمن گیاهان دارویی ایران.
در تداوم رویکرد علمی دانشگاه زنجان و انجمن گیاهان دارویی ایران بر تمرکز ویژه پژوهش‌های کاربردی در حوزه زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ‌های کوهی ایران و در ادامه رهیافتهای برگرفته از اولین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی ایران، به اهتمام علمی و عملی تمامی نهادها و موسسات علمی و سازمانهای ملی کشور و برخی از کشورهای صاحب نام در این حوزه، اولین کنگره بین المللی و دومین کنفرانس ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی ایران در تاریخ 5 و 6 شهریورماه 1397 در دانشگاه زنجان برگزار خواهد شد.

وب سایت : conf.isc.gov.ir/ibmpm97
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 31 اردیبهشت 1397
آدرس دبیرخانه : زنجان - دانشگاه زنجان - پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی
محل برگزاری : زنجان - دانشگاه زنجان
شماره تلفن تماس : 02433054254
شماره فکس :
ایمیل : jmpb@znu.ac.ir
محور ها : 1- مهندسی ژنتیک، تنوع ژنتیکی، کشت بافت، بیان ژن، متابولیتهای ثانویه و فیزیولوژی گیاهی
2- داروهای گیاهی و طبیعی مبتنی بر زیست فناوری
3- زیست فناوری و زیست شناسی قارچهای کوهی - خوراکی و صنعتی
4- صنایع مرتبط با زیست فناوری در گیاهان دارویی و قارچهای خوراکی
5- اقتصاد فناوریهای نوین زیستی در حوزه گیاهان و قارچهای دارویی
6- ترویج علوم زیست فناوری در حوزه گیاهان دارویی و قارچهای خوراکی
7- گیاهان دارویی، حفاظت از مراتع و محیط زیست
8- سایر پژوهشهای مرتبط با گیاهان و قارچهای دارویی و مشتقات دارویی اولین کنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی ایران