در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

مازندران / بابلسر

یازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران ملی 18889 نمایش

زمان برگزاری : 27 آذر 1397 زمان اتمام : 28 آذر 1397
برگزار کننده : دانشگاه مازندران. انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران
یازدهمین ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻤلی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﻛﻨﺘﺮل اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یکی از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ گردهمایی های ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺷﻌﺎر" فرماندهی و کنترل؛ امنیت و توسعه پایدار ملی " و ﺑﺎ ﻫﺪف ارتقاء ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي، ﻛﺎرﺑﺮدي، ﺗﻮﺳﻌﻪ‌اي و ﻓﺮﻫﻨﮓ در اﻳﻦ ﺣﻮزه در تاریخ ۲۷ و ۲۸ آذر ۱۳۹۷ در دانشگاه مازندران ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﺷﻮد.

وب سایت : conf.umz.ac.ir/c4i97
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 5 آبان 1397
آخرین مهلت ثبت نام : 27 آبان 1397
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : بابلسر - دانشگاه مازندران
شماره تلفن تماس : 01135303540
شماره فکس :
ایمیل : c4i97@umz.ac.ir
محور ها : امنیت،پایداری و توسعه در فرماندهی و کنترل
-امنیت جامعه ای در فرماندهی و کنترل -امنیت سازی سیاسی برای فرماندهی و کنترل -الزامات و چارچوب های تصمیم سازی در سطوح و رده های امنیتی -خنثی سازی جنگ های الکترونیکی و پیشگیری از اختلال در شبکه ها -رسانه های انتقال امن -شرایط و انواع(دسته بندی یا طبقه بندی ) بحران همکاری های بین المللی در فرماندهی و کنترل
فرماندهی و کنترل در حوزه دفاعی وامنیتی
-مدل ها و الگوهای فرماندهی و کنترل نظامی و امنیتی -معماری نیروهای دفاعی و امنیتی آینده -فرماندهی و کنترل در تهدیدات نوظهورنظامی و منازعات داخلی -تروریسم،بیوتروریسم و روش های هوشمند پیشگیری و کشف -جنگ اطلاعاتی و نبرد در فضای مجازی
فرماندهی و کنترل در حوزه های غیر نظامی
-کاربرد فرماندهی و کنترل در حوزه های غیر نظامی -یکپارچه سازی فرایندها و سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی -فرماندهی و کنترل در سازمان های حاکمیتی و نهادهای تصمیم ساز -فرماندهی و کنترل در فضای سایبری -فرماندهی و کنترل در حوزه های بانکداری،سوخت رسانی،امداد و نجات ،تجارت بین الملل،غذا و دارو مدیریت آب،حمل و نقل،مدیریت شهری و ترافیک،آمایش سرزمین ،گردشگری و ...
توسعه زیرساخت های فرماندهی و کنترل برای امنیت وتوسعه پایدار
-توسعه زیر ساخت های فرماندهی و کنترل -زیرساخت های حقوقی و قانونی فرماندهی و کنترل -رمز نگاری و هوشمند سازی در سامانه های فرماندهی و کنترل -شبیه سازی و مدل سازی فرایندهای فرماندهی و کنترل -سازمان،آموزش،ظرفیت سازی نیروی انسانی و مدیریت دانش -تعیین اولویت ها و برآوردها و تامین هزینه ها ،راهبردها،اولویت ها و سیاست گذاری در فرماندهی و کنترل توسعه علوم و فنون مرتبط با فرماندهی و کنترل عوم و فنون پیشرفته در فرماندهی و کنترل -علوم شناختی در تصمیم سازی،فرماندهی و کنترل
مفاهیم و مبانی پایه ، نظری فرماندهی و کنترل برای امنیت و توسعه پایدار
-فرماندهی و کنترل در آموزه های مکتب اسلام و انقلاب اسلامی -فرایندها و ساختارهای فرماندهی و کنترل -نظریه ها و مدل های فرماندهی و کنترل -سیاستگذاری وراهبرد فرماندهی و کنترل -آینده پژوهی و دیده بانی روندها و رخداد های آیندهیازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران