در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

دومین همایش ملی دولت پژوهی دولت جمهوری اسلامی ایران:بنیان ، آسیب،چشم انداز ملی 38358 نمایش

زمان برگزاری : 7 اسفند 1397 زمان اتمام : 8 اسفند 1397
برگزار کننده : دانشگاه فردوسی مشهد
دولت و قدرت دو مفهوم پايه و بنيادي علم سياست هستند. در اين ميان از آن جا که دولت از مهمترين بسترها و نهادهاي شکل‌گيري، تجمع و اعمال قدرت است بررسي آن اهميتي مضاعف مي‌يابد.
«دولت»‌ مفهوم و پديده‌اي پيچيده در انديشه سياسي ـ اجتماعي است‌. اما همواره اهميت‌، تاثير و نقش شگرف آن در تحولات سياسي و اجتماعي موجب جلب توجه نظريه‌پردازان و پژوهشگران علوم‌ اجتماعي به آن بوده است‌.

وب سایت : stateconf2.um.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 3 آذر 1397
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 بهمن 1397
آدرس دبیرخانه : مشهد - دانشگاه فردوسي مشهد دانشکده علوم اداري و اقتصاد طبقه همکف اتاق همايش ها
محل برگزاری : مشهد - دانشگاه فردوسي مشهد
شماره تلفن تماس : 38806341_051
شماره فکس :
ایمیل : stateconf@um.ac.ir
محور ها : مباني نظري و انديشه‌ايِ دولت جمهوري اسلامي
- ماهيت دولت در جمهوري اسلامي
- تبيينِ نظري و نقد نظريه‌هاي دولت جمهوري اسلامي
- انقلاب اسلامي و تحول در ساختِ قدرتِ دولت
- نقش نظريه‌پردازي در تاسيسِ دولت جمهوري اسلامي
- نظريه‌هاي رقيبِ دولت جمهوري اسلامي
- مطالعۀ تطبيقي تاريخِ دولت در ايرانِ معاصر
- عناصر اساسي دولت جمهوري اسلامي
- انقلاب اسلامي و تحول انديشه سياسي دولت
- چالش‌ها و مشکلات نظريِ دولت در جمهوري اسلامي
مذهب، سياست و دولت جمهوري اسلامي
- نقش مذهب و الهيات سياسي در جمهوري اسلامي
- انقلاب، دولت جمهوري اسلامي و تحول در فقه سياسي
- فقه و نظام‌سازي در جمهوري اسلامي
- ملت، امت و دولت جمهوري اسلامي
- حوزه علميه و دولت جمهوري اسلامي
- نهادها و نمادهاي مذهبي و دولت جمهوري اسلامي
- روحانيون و ساختِ دولت جمهوري اسلامي
بنيان‌ها و مسائلِ حقوقي دولت در جمهوري اسلامي
- قانون اساسي در جمهوري اسلامي، از تدوين تا بازنگري
- حقوق و آزادي‌هاي فردي در قانون اساسي جمهوري اسلامي
- تفکيک‌قوا و نهادهاي حکومتي در قانون اساسي جمهوري اسلامي
- وضعيت حقوقي نهادهاي عمومي در دولت جمهوري اسلامي
- نظام انتخاباتي و شکل‌گيريِ ارکان حکومتي در دولت جمهوري اسلامي
- بوروکراسي و تحول اداري در ايران پس از انقلاب اسلامي
- وضعيت حقوقي نهادهايِ سياسي در جمهوري اسلامي
- تمرکزگرايي و تمرکززدايي در جمهوري اسلامي
- احزاب و نظامِ حزبي در جمهوري اسلامي
- رويه‌ها و نهادهاي فراقانون اساسي در جمهوري اسلامي
- انجمن‌ها، شوراها و محلي‌گرايي در دولت جمهوري اسلامي
- شهروندي و مسائل حقوقيِ آن در دولت جمهوري اسلامي
- چالش‌ها و مشکلاتِ حقوقي دولت در جمهوري اسلامي
سياستگذاري عمومي و دولت جمهوري اسلامي
- مدل‌هاي تصميم‌گيري و سياست‌گذاري دولتي در عرصه عموميِ دولت جمهوري اسلامي
- طراحي، اجرا و ارزيابي سياست‌گذاري عمومي در جمهوري اسلامي
- بافت اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي ودولتي تأثيرگذار بر سياست‌گذاري در جمهوري اسلامي
- فرآيندِ سياست‌گذاري در جمهوري اسلامي
- نخبگان و سياست‌گذاري عمومي در جمهوري اسلامي
- ديوانسالاري در جمهوري اسلامي
- چالش‌هاي طراحي، اجرا و ارزيابي سياست‌گذاري عمومي در جمهوري اسلامي
سياست و روابط خارجيِ دولت جمهوري اسلامي
- انگاره‌ها و ايده‌هاي تصميم‌گيران و تصميم‌سازان سياست خارجي جمهوري اسلامي
- نهادگرايي در عرصۀسياست خارجي جمهوري اسلامي
- نقش و مسئوليت دولت در سياست خارجي جمهوري اسلامي
- نقش ساختارهاي رسمي و غيررسمي در سياست خارجي جمهوري اسلامي
- الزامات سياست خارجي توسعه‌گرا در دولت جمهوري اسلامي
- تنگناها و مشکلات روابط خارجي در دولت جمهوري اسلامي
- نقش وزارت امورخارجه در سياست خارجي جمهوري اسلامي
- مديريت بحران در سياست خارجي جمهوري اسلامي
جامعه شناسي سياسي و دولت جمهوري اسلامي
- رابطه دولت با طبقات اجتماعي در جمهوري اسلامي
- بررسي تحولات اجتماعي در دولت جمهوري اسلامي
- فرهنگ سياسي و دولت جمهوري اسلامي
- سرمايه اجتماعي و دولت جمهوري اسلامي
- الگوهاي توسعه و دولت جمهوري اسلامي
- حوزه عمومي و جامعه مدني در جمهوري اسلامي
- رسانه، شبکه‌هاي اجتماعي و فضاي مجازي در دولت جمهوري اسلامي
- جنبش‌هاي اجتماعي و دولت جمهوري اسلامي
- نقش زنان در دولت جمهوري اسلامي
- نقش اقليت‌هاي قومي و مذهبي در دولت جمهوري اسلامي
- نقش اقشار و طبقات اجتماعي در ساخت دولت جمهوري اسلامي
- مديريتِ بحران و معضلات اجتماعي در دولت جمهوري اسلامي
اقتصاد سياسي دولت جمهوري اسلامي
- اقتصاد سياسي و دولت در جمهوري اسلامي
- انرژي و منابع طبيعي در دولت جمهوري اسلامي
- نفت و تاثيرآن بر ماهيت دولت جمهوري اسلامي
- سياست‌هاي مالياتي و تاثير آن بر دولت جمهوري اسلامي
- سرمايه‌گذاري خارجي و تجارت بين‌المللي در دولت جمهوري اسلامي
- سياست‌گذاري‌هايِ اقتصادي دولت جمهوري اسلامي
- سياست‌هاي پولي و بانکي دولت جمهوري اسلامي
- نهادهاي اقتصادي و نحوۀ تعامل آن با دولت جمهوري اسلامي
- چالش‌ها و مشکلات اقتصادي دولت در جمهوري اسلامي
- جهاني شدن اقتصاد و دولت جمهوري اسلامي
آينده‌پژوهيِ دولت جمهوري اسلامي
- روندها و الگوهاي سياست در جمهوري اسلامي
- ترسيم چشم انداز و آيندۀ جمهوري اسلامي
- بررسي نقاط قوت و ضعفِ احتماليِ دولت جمهوري اسلامي
- بررسي فرصت‌ها و تهديدات داخلي دولت جمهوري اسلامي
- بررسي فرصت‌ها و تهديدات خارجي دولت جمهوري اسلامي
- جايگاه آينده‌پژوهي در تصميم‌گيري و تصميم‌سازي‌هاي سياسي در دولت جمهوري اسلامي
- چالش‌ها و مشکلات مطالعات آينده‌پژوهانه در دولت جمهوري اسلاميدومین همایش ملی دولت پژوهی دولت جمهوری اسلامی ایران:بنیان ، آسیب،چشم انداز