در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

خوزستان / اهواز

چهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران ملی 5830 نمایش

زمان برگزاری : 17 بهمن 1397 زمان اتمام : 18 بهمن 1397
برگزار کننده : انجمن فیزیک ایران. دانشگاه شهید چمران اهواز.
چهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران ، بهمن 1397 در اهواز برگزار خواهد گردید.

وب سایت : psi.ir/farsi.asp?page=cmc14
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 13 آذر 1397
آدرس دبیرخانه : اهواز- دانشگاه شهید چمران اهواز-دانشگده علوم-دفترمجله پژوهش سیستم‌های بس ذره‌ای
محل برگزاری : اهواز- دانشگاه شهید چمران اهواز
شماره تلفن تماس : 33331044-061
شماره فکس :
ایمیل : cmc97@scu.ac.ir
محور ها : دستگاههای همبسته قوی و مغناطیس، مایعات کوانتومی
ابررسانایی
نظریه تابعی چگالی
نانوساختارهای تجربی
نانو ساختارهای نظری
چگالی نرم و بیو فیزیک
درهمتنیدگی کوانتومی و مغناطیس
نیمه رساناها و رشد بلور
ساختار و خواص مکانیکی و حرارتی
ساختار الکترونی و خواص الکتریکی، مغناطیسی و اپتیکی
مکانیک آماری و ترمودینامیک
مایعات کوانتومی

طبقه بندی ها : علوم پایه ،


چهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران