در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی ملی 8227 نمایش

زمان برگزاری : 9 اسفند 1397 زمان اتمام : 9 اسفند 1397
برگزار کننده : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
با عنایت به برگزاری موفقیت آمیز نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی در اسفندماه سال 1396 و استقبال چشمگیر متخصصان از این رویداد علمی و بازتاب‌های مثبت آن در داخل و خارج کشور و با توجه به نیاز مبرم کشور به گسترش این حوزه از دانش و فناوری، دانشگاه شهید رجایی اقدام به برنامه‌ریزی و برگزاری دومین همایش ملی در این زیمنه می‌نماید.
مستندنگاری، حفظ، نگهداری و بازسازی میراث طبیعی و فرهنگی و همچنین حریم آنها جزء وظایف مهم مردم و دولت به شمار می رود و رعایت موازین آن، برای مدیریت و اجرای طرح های عمرانی الزامیست.

وب سایت : dnch2.sru.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 5 بهمن 1397
آخرین مهلت ثبت نام : 15 بهمن 1397
آدرس دبیرخانه : تهران-لویزان-خیابان شهید شعبانلو-دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران- دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی- طبقه 9- دبیرخانه همایش.
محل برگزاری : تهران - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
شماره تلفن تماس : 69-22970060-021 داخلی 2611
شماره فکس :
ایمیل : dnch2dnch@gmail.com
زمان اعلام نتایج داوری : 10 بهمن 1397
محور ها : کاربرد فناوری های نوین در زمینه اندازه سنجی معماری، کالبدشناسی بناهای تاریخی و پایش محیط زیست
مدلسازی و پردازش داده‌های مکان مبنا در زمینه میراث طبیعی و فرهنگی
ارتباط مستندنگاری و مخاطرات طبیعی
نگهداری، پایش و باز زنده سازی میراث طبیعی و فرهنگی
حریم و چشم انداز میراث طبیعی و فرهنگی
کاربرد تجسم مجازی و واقعیت افزوده در ثبت میراث طبیعی و فرهنگی
مستندنگاری برای ثبت ملی و ثبت جهانی
آشکارسازی تغییرات میراث طبیعی و فرهنگی
آیین و فرهنگ در زمینه میراث طبیعی و فرهنگی دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی