در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

اولین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی در علم، فناوری و سیستم‌های هوشمند ملی 4479 نمایش

زمان برگزاری : 10 بهمن 1397 زمان اتمام : 11 بهمن 1397
برگزار کننده : دانشگاه علم و فناوری مازندران. انجمن ایرانی تحقیق در عملیات.
اولین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی در علم، فناوری و سیستم‌های هوشمند ، بهمن 1397 در بهشهر برگزار خواهد شد.

وب سایت : conf.isc.gov.ir/mmst97
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 آذر 1397
آدرس دبیرخانه : مازندران - بهشهر - دانشگاه علم و فناوری مازندران
محل برگزاری : مازندران - بهشهر - دانشگاه علم و فناوری مازندران
شماره تلفن تماس : 011-34540232
شماره فکس :
ایمیل : a.fakhri@mazust.ac.ir
محور ها : مدلسـازی مـالـی و تصميـم‌سـازی بهينـه در سيـستم‌های بـانكی
بهینـه‌سـازی ترکیبیـاتی، نظریه گــراف و نظریه بــازی
مکان‌یـابی، حمـل و نقـل و لجستیـک
بهینـه‌سـازی و تصمیــم‌گیــری چنــد معیــاره
مدیریت تولیــد و زنجیـــره تأمیـن
مدیریت و تحلیـل ریسک
مدیریت پــروژه، زمان‌بنــدی و نظریـه صـف
تحلیـل پوششی داده‌هـا و مدیریت عملکـرد
کنتـــرل بهینـــه
کاربرد آنالیز غیرخطی در بهینه‌سازی
مدل‌های فازی
سیستـم‌های پیچیـده و روش‌های تجـزیـه
کاربـرد آمـار و احتـمالات در مدلسـازی ریاضـی
مدلسـازی در شرایط عدم قطعیت و برنامه‌ریـزی تصادفی
مدل‌های ریاضی در سیستم‌های هوشمند: حمل و نقل، فناوری اطلاعات و ...
بهینـه‌سـازی مصـرف انـرژی با مـدل‌های ریاضـی
مدلسـازی ریاضـی در سـلامت و پزشـکی
مدلسـازی ریاضـی در حـفظ محیـط زیست
مدلسـازی ریاضـی در علـوم پایـه: فیــزیک، شیـمـی و زیست‌شنـاسـی
مدلسـازی ریاضـی در مهنـدسی: صنـایع، مکانیـک، بـرق و
کاربــرد تحقیـق در عمـلیـات در سایـر علوماولین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی در علم، فناوری و سیستم‌های هوشمند