در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

مازندران / بابلسر

نهمین سمینار ملی آمار و احتمال فازی ملی 6913 نمایش

زمان برگزاری : 10 اردیبهشت 1398 زمان اتمام : 12 اردیبهشت 1398
برگزار کننده : دانشگاه مازندران. انجمن سیستمهای فازی ایران. انجمن آمار ایران.

وب سایت : conf.umz.ac.ir/sfsp9
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 25 اسفند 1397
آخرین مهلت ثبت نام : 30 فروردین 1398
آدرس دبیرخانه : بابلسر - دانشگاه مازندران- دانشکده علوم ریاضی-مرکز پژوهشی ابرساختارهای جبری و ریاضیات فازی.
محل برگزاری : استان مازندران - بابلسر - دانشگاه مازندران
شماره تلفن تماس : 35345413-011
شماره فکس :
ایمیل : sfsp9@umz.ac.ir
محور ها : * احتمال، رگرسیون، بهینه سازی، کنترل کیفیت، و داده کاوی فازی.
* قابلیت اعتماد، و استنباط آماری در محیط فازی.
* آمار حیاتی، آمار اقتصادی- اجتماعی در محیط فازی.
* وجوه آماری و احتمالی سیستمهای فازی. سایر موضوع های مرتبط با آمار و احتمال در محیط فازی نهمین سمینار ملی آمار و احتمال فازی