در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

مازندران / بابلسر

سومین همایش ملی اقتصاد ایران ملی 22869 نمایش

زمان برگزاری : 9 اردیبهشت 1398 زمان اتمام : 9 اردیبهشت 1398
برگزار کننده : دانشگاه مازندران

وب سایت : conf.umz.ac.ir/ireco3
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 فروردین 1398
آخرین مهلت ثبت نام : 31 فروردین 1398
آدرس دبیرخانه : بابلسر - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری
محل برگزاری : بابلسر - دانشگاه مازندران
شماره تلفن تماس : ۰۱۱۳۵۳۴۲۰۷۹
شماره فکس :
ایمیل : irecoumz@umz.ac.ir
محور ها : رشد اقتصادی و توسعه پایدار
اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد منابع طبیعی و میحط زیست، اقتصاد گردشگری ، اقتصاد مقاومتی
دولت و اقتصاد سیاسی
سیاست های مالی، فقر، توزیع درآمد
سیاست های پولی و ارزی، ثبات قیمت ها، نرخ ارز
نظام بانکی و بازارهای مالی
اصلاخات و تحولات نظام بانکی، بنگاه داری بانک ها، پول شویی
برون گرایی، تجارت جهانی، جریانات سرمایه، آزادسازی اقتصادی
اقتصاد انرژی
تکانه های نفتی، اصلاح قیمت حامل های انرژی، پیش بینی تقاضای انرژی، تحلیل ریسک در بازار انرژی، سیاست گذاری در انرژی
واکاوی چالش های بخش های مختلف اقتصاد ایران
اقتصاد اسلامی
موضوعات اقتصادی استانی سومین همایش ملی اقتصاد ایران