در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

یزد / یزد

دومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی ملی 14497 نمایش

زمان برگزاری : 23 مهر 1398 زمان اتمام : 25 مهر 1398
برگزار کننده : دانشگاه یزد

وب سایت : confs.yazd.ac.ir/scaas
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 15 اردیبهشت 1398
آدرس دبیرخانه : دانشگاه یزد، خیابان امام خمینی، کوچه ی شهید صدوقی، خانه ی مرتاض، مجتمع هنر و معماری دانشگاه یزد
محل برگزاری : یزد - دانشگاه یزد
شماره تلفن تماس : 035-31234558
شماره فکس :
ایمیل : scaas@confs.yazd.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 30 شهریور 1398
محور ها : کیفیت و هویت فضاهای دانشگاهی و فنآوری (معماری اسلامی، ایرانی و بومی)
مبانی برنامه ریزی و استاندارهای فضاهای آموزش عالی و تحقیقاتی و فناوری
مرور تجربیات، نقد و بررسی فضاهای دانشگاهی و پارکهای علم و فناوری ایران و جهان
مکانیابی سایت های دانشگاهی و پارکهای علم و فنآوری، شهر و مباحث اجتماعی مرتبط
مرمت، نگهداری و تعمیر فضاهای دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی
دانشگاه پایدار(رسالت ها، تکنیک ها و روش ها) دانشگاه سبز
تکنیکها و روشهای بهینه ساخت و ساز در فضاهای دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی
مشارکتهای مردمی و فضاهای دانشگاهی (فرهنگ وقف)
فضاهای فاخر در دانشگاههای امروز ایران

طبقه بندی ها : فنی و مهندسی ، هنر و معماری ،


دومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی