در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

اردبیل / اردبیل

اولین همایش ملی مدرسه فردا ملی 9011 نمایش

زمان برگزاری : 24 شهریور 1398 زمان اتمام : 31 شهریور 1398
برگزار کننده : دانشگاه محقق اردبیلی

وب سایت : www.fschooluma.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 مرداد 1398
آدرس دبیرخانه : اردبیل، بلوار دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
محل برگزاری : اردبیل- دانشگاه محقق اردبیلی
شماره تلفن تماس : 09149697416
شماره فکس :
ایمیل : fschooluma@uma.ac.ir
محور ها : برنامه ریزی درسی و مدارس فردا
مدیریت در مدارس فردا
مشاوره و مدارس فردا
فلسفه تربیتی و مدارس فردا
اقتصاد و مدارس فردا
آموزش عالی و مدارس فردا
روانشناسی و مدارس فردا
جامعه شناسی و مدارس فردا
معماری و مدارس فردا
فناوری و مدارس فردااولین همایش ملی مدرسه فردا