در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

البرز / کرج

نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران ملی 6046 نمایش

زمان برگزاری : 9 شهریور 1398 زمان اتمام : 10 شهریور 1398
برگزار کننده : گروه گیاه پزشکی دانشگاه تهران. انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران.
نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران با همت انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران به میزیانی گروه گیاه پزشکی دانشگاه تهران در تاریخ های 9-10 شهریور 1398 در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. امید است بیماری شناسان سرزمین پارس از همه تخصص‌ها و علوم وابسته در دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و مراکز تحقیقاتی و اجرایی، فعالان بخش‌های خصوصی این عرصه، با شرکت فعال در این کنگره موجبات پربار شدن علمی، اجتماعی و فرهنگی آن را فراهم کنند.

وب سایت : fippc.ut.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 15 خرداد 1398
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : کرج - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
شماره تلفن تماس : 026-32818705
شماره فکس :
ایمیل : info@ips.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 20 تیر 1398
محور ها : شناسایی، تعیین پراکنش و خسارت عوامل بیماری زای گیاهی
تنوع ژنتیکی عوامل بیماری زای گیاهی
پیش آگاهی و اپیدمیولوژی عوامل بیماری زای گیاهی
مدیریت بیماری های گیاهی ( کنترل بیولوژیک، شیمیایی، زراعی و ....)
مکانیزمهای بیماریزایی بیمارگر ها، مقاومت میزبان و اثرات متقابل بیمارگر و میزبان
بیماری های ناشی از عوامل غیر زنده (Abiotics)
فرمولاسیون آفتکشهای شیمیایی، بیولوژیک، گیاهی و تکنولوژی کاربرد آنها

طبقه بندی ها : کشاورزی ، علوم پایه ،


نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران