در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس ملی 9826 نمایش

زمان برگزاری : 6 شهریور 1398 زمان اتمام : 7 شهریور 1398
برگزار کننده : دانشگاه شهر کرد

وب سایت : conf.sku.ac.ir/2Zagros
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 مرداد 1398
آخرین مهلت ثبت نام : 22 مرداد 1398
آدرس دبیرخانه : شهرکرد- بلوار رهبر - دانشگاه شهرکرد
محل برگزاری : شهر کرد - دانشگاه شهر کرد
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل : 2confzagros@gmail.com
محور ها : آبخیزداری و توسعه پایدار در زاگرس
جنگلداری و توسعه پایدار در زاگرس
مرتع داری و توسعه پایدار در زاگرس
محیط زیست و توسعه پایدار در زاگرس
شیلات و توسعه پایدار در زاگرس
علوم زمین و توسعه پایدار در زاگرس
صنایع چوب و توسعه پایدار در زاگرس
محور ویژه: مخاطرات طبیعی با تاکید بر سیلاب

طبقه بندی ها : کشاورزی ، محیط زیست ،


دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس