در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

همایش بازخوانی آرای فارابی در باب موسیقی ملی 9090 نمایش

زمان برگزاری : 1 آذر 1398 زمان اتمام : 30 آذر 1398
برگزار کننده : معاونت علمی و پژوهشی فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران.
ابونصر محمدبن محمد طرخان فارابی(د.339ق) با تالیف کتاب هایی چون الموسیقی الکبیر، احصاءالایقات و کتاب الایقات از پایه گذاران جریان اسکولاستیک (مدرسی)در موسیقی ،گسترده ای از جنوب غربی آسیا تا شمال آفریقا به شمار می رود که تاثیرات آن قرن ها در موسیقی این مناطق ادامه داشته است .
معاونت علمی و پژوهشی فرهنگستان هنر بر آن است تا با برگزاری همایشی با محورهای زیر بستری برای شناخت آرای موسیقایی فارابی و نیز تاثیرات آن تا به امروز بر موسیقی حوزه ایرانی عربی ترکی فراهم آورد .

وب سایت : honar.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=2125
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 1 تیر 1398
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 1 مهر 1398
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : تهران
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل : Farabi@honar.ac.ir
محور ها : مباحث نظری و علمی موسیقی در آثار فارابی
پیوند فلسفه و موسیقی در آثار فارابی
پیوند ریاضیات و موسیقی در آثار فارابی
پیوند ادبیات و موسیقی در آثار فارابی
بررسی عمل و نظر موسیقایی از قرن اول تا چهارم هجری در سرزمین اسلامی
شناسایی و بازخوانی نسخ خطی آثار موسیقایی فارابی
تاثیر موسیقی یونان بر شکل گیری نظریات جریان اسکولاستیک
آرای دیگر نظزیه پردازان جریان اسکولاستیک(چون ابن سینا وابن زیله)
بازتاب و تاثیر نظریات فارابی در آثار موسیقی دانان و نظام های موسیقایی بعدی

طبقه بندی ها : هنر و معماری ،


همایش بازخوانی آرای فارابی در باب موسیقی