در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

مازندران / ساری

هفتمین همایش طب و قضا ملی 12728 نمایش

زمان برگزاری : 17 مهر 1398 زمان اتمام : 19 مهر 1398
برگزار کننده : سازمان پزشکی قانونی کشور. پژوهشگاه قوه قضاییه. دارای امتیاز بازآموزی
برگزاری شش همایش قبلی در استان های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، مازندران و قم در طی چند سال گذشته با مشارکت و حضور روسای محترم دادگستری، دادستان ها، قضات محترم دادگاه، کارشناسان فقهی و حقوقی، وکلا و ...... نتایج مثب و در خور توجه داشته است، به نحوی که تعامل و تفاهم علمی ایجاد شده بین قضات و پزشکان قانونی در حال حاضر بسیار بیشتر از گذشته می باشد و بخشی بزرگی از این مهم، نتیجه برگزاری این همایش ها و بخصوص حاصل نشست های مشترک کارشناسان مختلف در کمیته های علمی همایش (ماه ها قبل از برگزاری همایش) می باشد. علی رغم اینکه برگزاری این همایش ها برای سازمان پزشکی قانونی هزینه های مادی و معنوی قابل توجهی را تحمیل می کند ولی مفید و راه گشا بودن این همایش ها، سازمان پزشکی قانونی کشور را به تداوم بررگزاری این همایش ترغیب می نماید.

وب سایت : tebvaghaza.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 1 شهریور 1398
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : مازندران - ساری
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل :
محور ها : الف: واکاوی پزشکی، حقوقی و فقهی جبران خسارتهای مصدومین
زندگی نباتی و تعدد دیات
آسیب های ناشی از اقدامات درمانی - هزینه های درمان
ب: تبیین واژگان مندرج در قوانین موثر در کارشناسی های پزشکی
تهدید و خطر جانی
معیوب درمان شدن
مفهوم عرف
ج: بررسی و واکاوی پزشکی، حقوقی و فقهی مسائل نوین پزشکی
اهدای جنین، اسپرم، تخمک و رحم اجاره ای
زمان ولوج روح
اختلال هویت جنسی

طبقه بندی ها : حقوق و سیاست ، علوم پزشکی ،


هفتمین همایش طب و قضا