در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

اولين کنفرانس ملي تفکرسيستمي‌درعمل ملی 25269 نمایش

زمان برگزاری : 20 آذر 1398 زمان اتمام : 21 آذر 1398
برگزار کننده : دانشگاه فردوسی مشهد

وب سایت : stinp.um.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 آبان 1398
آدرس دبیرخانه : مشهد، ميدان آزادي، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده علوم اداري و اقتصادي
محل برگزاری : مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد
شماره تلفن تماس : 051-38720294
شماره فکس :
ایمیل : stinp@um.ac.ir
محور ها : تفکر سيستمي، چالش‌ها و فرصت‌ها
حل مسئله سيستم‌هاي پيچيده
رويکردهاي ساختاردهي به مسئله و تحقيق‌درعمليات نرم (متدولوژي سيستم‌هاي نرم (SSM)، مدل‌سازي ساختاري تفسيري (ISM)، سودا (SODA) و غيره)
پويايي‌شناسي سيستم‌ها (SD)
تئوري پيچيدگي و آشوب
ظهوريافتگي و خودسازماندهي
ساختار و مرز سيستم
سايبرنتيک و کاربرد آن در مديريت
شبيه‌سازي (گسسته پيشامد، مونت‌کارلو، عامل‌بنيان)
مدل‌سازي ديفرانسيلي و کنترل بهينه
در حوزه‌هاي کاربردي:
اقتصاد و مديريت
مديريت شهري و سياست‌گذاري عمومي
سلامت و سيستم‌هاي خدمات درماني
يادگيري، آموزش و علوم تربيتي
مديريت انرژي، منابع طبيعي، محيط زيست و کشاورزي
سيستم‌هاي توليدي و خدماتياولين کنفرانس ملي تفکرسيستمي‌درعمل