در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

اولین همایش قرآن و روانشناسی ملی 27021 نمایش

زمان برگزاری : 2 اردیبهشت 1399 زمان اتمام : 3 اردیبهشت 1399
برگزار کننده : هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران

وب سایت : www.qpsy.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 1 دی 1398
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : تهران - دانشگاه تهران
شماره تلفن تماس : 09037675234
شماره فکس :
ایمیل :
محور ها : - روش شناسی پژوهش های قرآنی
- انسان شناسی از منظر قرآن کریم و روایات
- رشد و تحول از منظر قرآن کریم و روایات
- مسائل اجتماعی از منظر قرآن کریم و روایات
- آسیب شناسی از منظر قرآن کریم و روایات
- سلامت از منظر قرآن کریم و روایات
- مشاوره و درمان ا زمنظر قرآن کریم و روایات
- تعلیم و تربیت از منظر قرآن کریم و روایات
- زوجیت و خانواده از منظر قرآن کریم و روایات
- رزم و دفاع از منظر قرآن کریم و روایات
- رسانه و ارتباطات از منظر قرآن کریم و روایات
- شخصیت از منظر قرآن کریم و روایاتاولین همایش قرآن و روانشناسی