در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

قم / قم

همایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم ملی 31635 نمایش

زمان برگزاری : 18 بهمن 1398 زمان اتمام : 18 بهمن 1398
برگزار کننده : پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم

وب سایت : moghavemat.isca.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 2 بهمن 1398
آدرس دبیرخانه : قم - ابتدای خیابان معلم - پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم
محل برگزاری : قم
شماره تلفن تماس : 02531151449 _ 02537739115
شماره فکس :
ایمیل : moghavemat@isca.ac.ir
محور ها : مبانی و اصول مقاومت اسلامی از منظر قرآن:
1. مبانی و اصول اعتقادی مقاومت اسلامی (مداخل کلامی مثال توحید، معاد،قیامت،نبوت، انبیاء،ایمان، اسلام،توکل،تولی و تبری،...
2. مبانی و اصول سیاسی مقاومت اسلامی (حکومت، مدیریت،جهاد،جنگ،پیروزی،....)
3. مبانی و اصول اخلاقی مقاومت اسلامی (تقوا،عدالت،اخلاق،....)
4. مبانی و اصول فقهی مقاومت اسلامی (حق،حقوق،قضاوت،حکم....)
(عناوین مقالات پیشنهادی کارگروه مقالات برای این محور)
نقش «توحید باوری» در مقاومت اسلامی از نگاه قرآن. (محور 1)
نقش عدل الهی در «نظریه مقاومت اسلامی» از منظر قرآن (محور 1)
قرآن و مبانی سیاسی مقاومت اسلامی (باورهای سیاسی، فضایل و رذایل سیاسی، قواعد و رفتارهای سیاسی) (محور 1)
قرآن و مبانی اخلاقی مقاومت اسلامی (محور 1)
جایگاه‌شناسی مقاومت در سنن الهی (محور 1)
رابطه مقاومت اسلامی و سنن الهی سنن الهی (محور 1)
نظریه‌های، دیدگاه‌ها و رویکردهای اسلامی مقاومت از منظر قرآن (محور 1)
رابطه نرمش قهرمانانه با مقاومت اسلامی از نگاه قرآن (محور 1)
شاخصه‌ها و الگوهای مقاومت در قرآن کریم
الف: شاخصه های الگوی مقاومت
ب: الگوهای مقاومت
1) پیامبران الهی
2) ائمه
3) فرماندهان نظامی (طالوت و...)
4) زنان الگو
5) جوانان و نوجوانان
6) جوامع الگو
7) و....
(عناوین مقالات پیشنهادی کارگروه مقالات برای این محور)
تبیین قرآنی نقش «مقاومت» در «حکومت جهانی مهدوی» (محور 2)
جایگاه «مقاومت» در «دولت اسلامی» از نگاه قرآن کریم (محور 2)
جایگاه «مقاومت» در «دولت اسلامی» از نگاه قرآن کریم (محور 2)
شاخصه‌های الگوی مقاومت (شاخصه‌های اخلاق، فرهنگی، سیاسی) (محور 2)
دستاوردهای مقاومت از منظر قرآن کریم
1) دستاوردهای سیاسی(پیروزی،حکومت ،استقلال،آزادی....)
2) دستاوردهای اعتقادی
3) دستاوردهای اخلاقی
4) دستارودهای فقهی
2) دستاوردهای اجتماعی(اتحاد،اخوت،رشد،نصرت،امداد،...)
3) دستاوردهای فرهنگی(علم،
4) دستاوردهای اقتصادی(پیشرفت،اقتصاد،رشد،...)
5)دستاوردهای امنیتی(آرامش،امنیت،...)
6) و....
(عناوین مقالات پیشنهادی کارگروه مقالات برای این محور)
نقش فعل اخلاقی در تقویت مقاومت اسلامی (محور 3)
دستآورد قاعده «نفی سبیل» در مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم (محور 3)
اثرگذاری سنت نصرت الهی در فرهنگ مقاومت (محور 3)
اثرگذاری سنت امتحان در فرهنگ مقاومت (محور 3)
اثرگذاری سنت ابتلا در فرهنگ مقاومت (محور 3)
تبیین قرآنی رابطه نظام اسلامی با مقاومت (حفظ نظام‌ها برای مقاومت و مقاومت برای حفظ نظام) (محور 3 و 4)
نقش مقاومت در تثبیت و تحکیم روابط اجتماعی از منظر قرآن (محور 3)
تبیین قرآنی تأثیر مقاومت بر گسست و پیوند تمدنی امت (محور 3)
راهبردهای مقاومت در دوره انتظار از منظر قرآن کریم (محور 3)
آموزه‌های قرآنی فرهنگ مقاومت (محور 3)
آموزه‌های قرآنی مدیریت مقاومت (محور 3)
آموزه‌های قرآنی اقتصاد مقاومت (محور 3)
دستاوردهای مدیریتی مقاومت (محور 3)
دستاوردهای فرهنگی مقاومت (محور 3)
دستاوردهای اقتصادی مقاومت (محور 3)
ابعاد جهاد (جهاد اصغر، جهاد کبیر، جهاد اکبر، جهاد اقتصادی و ...) در مقاومت اسلامی(محور 3)
تبیین قرآنی نظریه اقتصاد مقاومتی (محور 3)
«عزم ملی» و «استقامت اسلامی» در آموزه‌های قرآنی (رابطه عزم ملی و استقامت اسلامی، نتایج مشترک عزم ملی و استقامت اسلامی، موانع مشترک ، عرصه‌های مشترک و...) (محور 3)
چالش های مقاومت از منظر قرآن کریم
1) چالش های سیاسی(،نافرمانی،توطئه،شکست،استبداد،استعمار،استکبار،دشمن،
2) چالش های اعتقادی(کفر،الحاد،نفاق
3) چالش های اخلاقی (دروغ،طمع،حسادت،گناه،فساد،
4) چالش های فقهی(حرام(محرمات)...
5)چالش های اجتماعی (اختلاف،ظلم،استثمار،سرقت
6) چالش های امنیتی(افشاگری،جاسوسی،بغی،
7) چالش های اقتصادی(اسراف، رباخواری،احتکار،تبذیر،....)
8) و....
(عناوین مقالات پیشنهادی کارگروه مقالات برای این محور)
نسبت‌سنجی قاعده «نفی عسر و حرج» با الزامات مقاومت اسلامی از نگاه قرآن (محور 4)
نسبت‌سنجی قاعده «لاضرر و لاضرار» با الزامات مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم (محور 4)
چالش‌های سیاسی مقاومت اسلامی و راه‌حل‌های قرآنی(محور 4)
چالش‌های اعتقادی مقاومت اسلامی و راه‌حل‌های قرآنی(محور 4)
چالش‌های اخلاقی مقاومت اسلامی و راه‌حل‌های قرآنی(محور 4)
چالش‌های فقهی مقاومت اسلامی و راه‌حل‌های قرآنی(محور 4)
چالش‌های اجتماعی مقاومت اسلامی و راه‌حل‌های قرآنی(محور 4)
چالش‌های امنیتی مقاومت اسلامی و راه‌حل‌های قرآنی(محور 4)
چالش‌های اقتصادی مقاومت اسلامی و راه‌حل‌های قرآنی(محور 4)
گفتمان‌سازی مقاومت، از منظر قرآن کریم.
1) ادبیات مقاومت و گفتمان سازی
2) روش‌های گفتمان سازی (مناظره، تبلیغ،پرسش و پاسخ،امر به معروف و نهی از منکر،دعوت،
3) و.....
(عناوین مقالات پیشنهادی کارگروه مقالات برای این محور)
رابطه «سعادت حقیقی» با «مقاومت اسلامی» در گفتمان قرآن (محور 5)
ادبیات مقاومت و گفتمان سازی از منظر قرآن (محور 5)
روش‌های گفتمان سازی مقاومت از منظر قرآن (محور 5)
نقش ساختارها و سازمانها در گفتمان سازی برای مقاومت اسلامی( نمونه موردی: نهادهای قانونگذاری، دولت، قوه قضائیه، بسیج، سپاه، حوزه‌های علمیه، ائمه جمعه و جماعات ) (محور 5)همایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم