در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

اولین همایش ملی قرآن و انسان مدرن ملی 38829 نمایش

زمان برگزاری : 1 آبان 1399 زمان اتمام : 1 آبان 1399
برگزار کننده : دانشگاه شهر کرد
برای انسان سنتی، اصل، «سنت» است و وحی و الهام الهی، چیزی است که از آسمان به زمین می رسد و تمام مسایل دیگر تحت الشعاع آن قرار می گرفت. از آن روی که انسان سنتی توجهش به وحی و مفاهیم آسمانی بود، زندگی اش معنای خاص داشت، وقتی انسان هدف داشته باشد، یک نظام عقیدتی، عاطفی و اخلاقی خاص برایش وجود دارد و بایدها و نبایدهایی برای او شکل می گیرد.

وب سایت : conf.sku.ac.ir/quran
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 31 شهریور 1399
آخرین مهلت ثبت نام : 31 شهریور 1399
آدرس دبیرخانه : شهر کرد - دانشگاه شهر کرد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
محل برگزاری : شهرکرد - دانشگاه شهر کرد
شماره تلفن تماس : 03832324411
شماره فکس :
ایمیل : khajehgir.alireza@sku.ac.ir
محور ها : قرآن، انسان مدرن و انسان محوری
قرآن، انسان مدرن و عقلانیت عملی و نظری
قرآن، انسان مدرن و معنویت و عرفان
قرآن، انسان مدرن و سلامت روان
قرآن، انسان مدرن و اخلاق حرفه ای
قرآن، انسان مدرن و سبک زندگی
قرآن، انسان مدرن و مطلوب های اجتماعی:
امنیت
رفاه اجتماعی
نظم
آزادی
عدالت
قرآن، انسان مدرن و مطلوب های اجتماعی فردی: ثروت، قدرت، علم، جاه و مقام ....
قرآن، انسان مدرن و نهادهای اجتماعی:
قانون و حقوق بشر و شهروندی
تعلیم و تربیت
خانواده
اقتصاد
سیاست
دین
قرآن، انسان مدرن و مطالعات نوین انسان شناسی (انسان شناسی فرهنگی، انسان شناسی فلسفی...)
قرآن، انسان مدرن و فرهنگ و تمدن سازی
قرآن، انسان مدرن و بازخوانی الگوهای داستانی و اخلاقی
قرآن، انسان مدرن و ادبیات معاصر و نظریه های ادبی جدید
قرآن، انسان مدرن و کودک، نوجوان و جوان
قرآن، انسان مدرن و شخصیت زن و مطالعات زنان
قرآن، انسان مدرن و گفتگوی ادیان و تعامل پیروان ادیان
قرآن، انسان مدرن و صلح و سازگاری و عدم تخاصم
قرآن، انسان مدرن و موعود شناسی
قرآن، انسان مدرن و هنر
قرآن، انسان مدرن و تکنولوژی
قران، انسان مدرن و سایر موضوع های بطور مستقیم مرتبطاولین همایش ملی قرآن و انسان مدرن