در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

خراسان رضوی / سبزوار

سومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش: افق های نوین در آموزش زبان ملی 19823 نمایش

زمان برگزاری : 5 اردیبهشت 1399 زمان اتمام : 6 اردیبهشت 1399
برگزار کننده : دانشگاه حکيم سبزواری

وب سایت : cnf.hsu.ac.ir/icc
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 11 اسفند 1398
آدرس دبیرخانه : خراسان رضوی - سبزوار - توحید شهر- دانشگاه حکیم سبزواری- دانشکده ادبیات و علوم انسانی
محل برگزاری : سبزوار - دانشگاه حکیم سبزواری
شماره تلفن تماس : 05144013363 و 09155175567
شماره فکس :
ایمیل : Sm.adel@hsu.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 21 فروردین 1399
محور ها : شناسایی و بررسی علل ناهمگونی آموزش زبان در مدارس، دانشگاه ها، و آموزشگاه های خصوصی آموزش زبان.
کمک به طراحی و برنامه ریزی علمی و دقیق مطالب درسی آموزش زبان و تدوین کتاب های آموزشی.
بررسی راهکارهای افزایش پویایی، انگیزش و نشاط در میان فراگیران زبان و بررسی آسیب های آموزش زبان و رفع این مشکلات در حوزه آموزش زبان.
بررسی وآسیب شنا سی روش های تدریس و فنون نوین آموزش زبان.سومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش: افق های نوین در آموزش زبان