در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

اولین همایش ملی مطالعات سبک شناسی قرآن کریم ملی 41729 نمایش

زمان برگزاری : 16 شهریور 1399 زمان اتمام : 16 شهریور 1399
برگزار کننده : دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم(دانشکده علوم قرآنی خوی).

وب سایت : style.quran.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 26 مرداد 1399
آدرس دبیرخانه : خوی - انتهای بلوار امام صادق (ع)- دانشکده علوم قرآنی خوی
محل برگزاری : آذربایجان غربی - خوی - دانشکده علوم قرآنی خوی
شماره تلفن تماس : 044-36347424
شماره فکس :
ایمیل :
محور ها : مطالعات علمی و روش مند در حوزه اعجاز ادبی قرآن کریم
- نقد و بررسی دیدگاه قدما و معاصرین در حوزه اعجاز ادبی قرآن کریم
- مطالعات علمی و روش مند در حوزه سبک شناختی سوره های قرآن کریم
- مطالعات علمی و روش مند در حوزه قصه های قرآن کریم از منظر روایت شناسی نوین
- بررسی سبک شناسانه تفاسیر ادبی قرآن کریم
- بررسی رابطه قرآن کریم با علوم زبانی عربی و نقش آن در تطور این علوم
- بررسی رابطه قرآن کریم با علوم بلاغی و نقش آن در تطور این علوم
- بررسی رابطه قرآن کریم با نقد ادبی و مکاتبات نقدی معاصر
- بررسی رابطه زبان قرآن کریم با لهجه های عامیانه قدیم و جدید
- بررسی رابطه زبان قرآن کریم با زبان عربی فصیح قدیم و جدید
- بررسی علمی و سبک شناختی قرانت های مختلف قرآن
- بررسی علمی و روش مند (مبتنی برنظرات زبان شناسی)در حوزه واژگان قرآن
- بررسی علمی و روش مند تاثیر سبک بیانی قرآن کریم در ادبیات و ادبیات ملل اسلامی
- بررسی تطبیقی سبک بیانی قرآن کریم و عهدین
- بررسی روش مند وعلمی سبک بیانی قرآن کریم و بیان نقش آن در پاسخگویی به شبهات معاصر در حوزه وحی
- بررسی روش مند و علمی وجوه اشتراک و افتراق سیک بیانی قرآن کریم با سخنان پیامبر اکرم و اهل بیت (علیه السلام)
- بررسی روش مند و علمی وجوه اشتراک و افتراق سبک بیانی قرآن کریم با سبک بیانی ادبای بزرگ عرب
- بررسی چیستی ، چرایی و چگونگی تاسیس نقد ادبی اسلامی با تکیه بر متن شاهکار قرآن
- آسیب شناسی نظریات نقدی معاصر در پرتو متن قرآن و سایر موضوعاتی که به طور علمی و روش مند متن و زبان قرآن را سبک شناختی می کند .اولین همایش ملی مطالعات سبک شناسی قرآن کریم