در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

كردستان / سنندج

اولین کنفرانس ملی جغرافیا و مخاطرات محیطی ملی 37072 نمایش

زمان برگزاری : 7 خرداد 1399 زمان اتمام : 7 خرداد 1399
برگزار کننده : دانشگاه کردستان

وب سایت : conf.uok.ac.ir/ge2020
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 16 اردیبهشت 1399
آخرین مهلت ثبت نام : 5 خرداد 1399
آدرس دبیرخانه : سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده منابع طبیعی
محل برگزاری : سنندج - دانشگاه کردستان
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل :
محور ها : مطالعات جغرافیایی ناحیه غرب و شمالغرب ایران
مخاطرات ژئومورفولوژی و زمین شناسی
مخاطرات هیدرولوژیکی
فناوریهای نوین(RS وGIS ) در مدیریت مخاطرات محیطی
مخاطرات انسانی
مخاطرات زیست محیطی

طبقه بندی ها : جغرافیا ، کشاورزی ، محیط زیست ،


اولین کنفرانس ملی جغرافیا و مخاطرات محیطی