در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

همایش بین المللی بزرگداشت علامه اقبال لاهوری بین المللی 8643 نمایش

زمان برگزاری : 2 اردیبهشت 1396 زمان اتمام : 3 اردیبهشت 1396
برگزار کننده : دانشگاه سیستان و بلوچستان
همایش بین المللی بزرگداشت علامه اقبال لاهوری اردیبهشت 1396 تویط دانشگاه سیستان و بلوچستان در زاهدان برگزار خواهد گردید.
- مقالات ارسالی باید دارای موضوع و محتوایی جدیدوابتکاری و رویکردی تحلیلی، تطبیقی وانتقادی بوده
معطوف به شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه مسلمانان درشرایط کنونی ودنیای امروز باشد.

وب سایت : seminars.usb.ac.ir/iqbal96/fa-ir/Page2527/
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 15 بهمن 1395
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 اسفند 1395
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : زاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستان
شماره تلفن تماس : 05433430102
شماره فکس : 05433433100
ایمیل : jsr_oue@usb.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 25 اسفند 1395
محور ها : الف: اقبال و دنیای ما
- نقش اقبال در بیداری مسلمانان
- جایگاه اقبال درجهان
- تاثیر اقبال در جهان بینی روشنفکران جهان اسلام
- نگاه اقبال به ایران
- آرمانشهر اقبال
ب: اقبال وادبیات
- هنر شاعری اقبال
- اشعار فارسی اقبال
- اشعار اردوی اقبال
- تاثیر اقبال بر شاعران فارسیگوی
- چهره اقبال در شعر معاصر شاعران فارسیگوی جهان
- ذهن و زبان اقبال
پ: اقبال و فلسفه
- نقد مدرنیزم و بازگشت به خویشتن اقبال
- نگاه اقبال به فلسفه ایرانی
- اقبال و احیای فلسفه اسلامی
- اقبال و دیگر فیلسوفان جهان
- اقبال و انسان
ت: وتمام موضوعات دیگری که به نحوی با اقبال شناسی در ارتباط بوده حاوی حرف تازه ای باشد همایش بین المللی بزرگداشت علامه اقبال لاهوری