در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

زنجان / زنجان

اولین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی ملی 10911 نمایش

زمان برگزاری : 12 شهریور 1396 زمان اتمام : 13 شهریور 1396
برگزار کننده : دانشگاه زنجان - پژوهشکده فناوری های نوین زیستی. انجمن گیاهان دارویی ایران.
در جهت هم افزایی علمی و بهره برداری کافی، شایسته و متمرکز از حضور و مشارکت علمی محققین، اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در حوزه‌ی بیوتکنولوژی گیاهان دارویی و قارچهای کوهی این همایش بصورت کاملاً تخصصی مبتنی بر روش های نوین زیستی در دو عرصه مهم گیاهان دارویی و قارچهای کوهی ایران که هر دو از ذخایر ارزشمند و منحصر بفرد کشور و نیز استان زنجان می باشند.

وب سایت : conf.isc.gov.ir/bmpm
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 1 مرداد 1396
آدرس دبیرخانه : زنجان - بلوار دانشگاه - دانشگاه زنجان - پژوهشکده فناوری های نوین زیستی
محل برگزاری : زنجان - دانشگاه زنجان
شماره تلفن تماس : 02433054247
شماره فکس :
ایمیل : jmpb@znu.ac.ir
محور ها : مهندسی ژنتیک،
تنوع ژنتیکی،
کشت بافت،
کشت اسپور،
بیان ژن،
متابولیت‌های ثانویه و سایر پژوهش‌های مرتبط یا بیوتکنولوژی گیاهان دارویی و میکوریزا در قارچهای کوهی اولین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی